Tělesná výchova Studium

PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

po tělesné stránce je dnešní člověk vesměs nedosta­tečně vytížennároky na neuropsychickopu činnost značně a mnohdy neúměrně stoupají. Uplatňují se zde faktory psychogenní, dané vnějšími podmínkami psychické činnosti a interpersonálními vzta­hy.Organismus je psychogenními faktory ovlivňován...

Viry stojí na nejnižším

Viry stojí na nejnižším stupni mikroskopických parazitů člo­věka. Jsou na podbuněčné úrovni, sestávají v podstatě jen z bíl­koviny a nukleové kyseliny (buď RNK nebo DNK); pouze velké viry obsahují kromě toho i některé další...

PSYCHOSOCIÁLNÍ FAKTORY

nízká život­ní úroveň = bída a zaostalost zvyšují nemocnost a úmrtnost a zkra­cují délku života. Nuzné sociální poměry neposkytují náležité podmínky pro ochranu zdraví: vyhovu­jící výživu, zdravé bydlení, možnosti odpočinku a rekreace ani potřebný...

Rodina

Rodina je nejstarší, prvotní společenskou insti­tucí, jejíž členové sdílejí nejen společné geny, ale i shodnou úroveň materiálního prostředí, zvyklosti, způsoby chování, hodno­tové systémy a ideály. Tyto zvyklostní, duchovní a mravní systémy jsou značně perzistentní...

Rodina

Rodina je nejstarší, prvotní společenskou insti­tucí, jejíž členové sdílejí nejen společné geny, ale i shodnou úroveň materiálního prostředí, zvyklosti, způsoby chování, hodno­tové systémy a ideály. Tyto zvyklostní, duchovní a mravní systémy jsou značně perzistentní...

Vysokofrekvenční (vf) elektromagnetické (elm) záření

Aktuálně jsou to např. možné nepříznivé vlivy elm záření z mobilních telefonů, z blízkosti silných rozhlasových a televizních vysílačů, elektrického vedení vysokého napětí aj.Vf záření se v přírodě vyskytuje jen výjimečně a krátkodobě při...

CHEMICKÉ FAKTORY

Existence živých organismů je založena na neustálé výměně chemických látek s prostředím, na jejich biochemických transfor­macích a využití k získávání energie, materiálu pro výstavbu vlastního těla a působků potřebných pro žádoucí chod všech funkcí....

BIOLOGICKÉ FAKTORY

ze slunce dovedou přímo čerpat pouze zelené rostliny, které jsou tedy autotrofními organismy. Ostatní organismy a tedy i člo­věk, jsou heterotrofní, odkázané na přísun energeticky bohatých látek zvenčí.Autotrofní rostliny jsou primárními producenty živé hmoty,...

Vibrace a otřesy

Vibrace a otřesy = mechanické kmity, které jsou organis­mem vnímány prostřednictvím povrchových a hlubokých kožních smyslových buněk, pokud překročí určité prahové hodnoty.Přenos vibrací na ruce – je nutno uplatnit i aktivní svalovou sílu; svaly...

Ionizující záření

Radioaktivní prvky (radionuklidy) při svých samovolných přeměnách vysílají část své energie resp. hmoty do okolí, a to v podstatě trojím způsobem: (záření alfa), (záření beta) a jako elektromagnetické záření (gama). = přirozenou radioaktivitu. Stejné...